Logistikas-konsernille myönnettiin ISO 14001 ja ISO 45001 -sertifikaatit

Logistikas-konsernissa toteutettiin keväällä 2022 auditoinnit koskien ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 -standardeja. Konsernilla oli jo entuudestaan ISO 9001 -sertifiointi, sekä Logistikas Vaasa Oy:llä ja Logistikas Tehdaspalvelut Oy:llä käytössään kaikki kolme kyseistä sertifiointia. Nyt nämä kolme sertifikaattia auditoitiin kattamaan koko konserni.

– Laatuasiat, turvallisuus ja kestävän kehityksen mukaiset toimintatavat ovat meille ensisijaisen tärkeitä organisaation jokaisella tasolla ja jokaisessa yksikössä. Nämä sertifikaatit osoittavat myös asiakkaillemme meidän toimintamme olevan laadukasta ja arvojemme mukaista, Logistikas-konsernin HSQE-päällikkö Mika Vankka kertoo.

Sertifiointien avulla luodaan monin tavoin turvallisempaa toimintaympäristöä koko henkilöstölle. Niiden avulla tehdään vuosittain muun muassa erilaisia tarkastustoimenpiteitä.

– Luomme yhdessä uudenlaista turvallisuuskulttuuria jokapäiväiseen tekemiseen, ja sitä kautta arki muodostuu entistäkin turvallisemmaksi. Osallistamme henkilöstöämme aktiivisesti esimerkiksi havaintojen tekemiseen. Näin jokainen on mukana luomassa itselleen ja toisille turvallista työpaikkaa.

ISO 14001 -ympäristösertifikaattia varten konsernissa tehtiin muun muassa yksikkökohtainen ympäristökartoitus, jossa käytiin läpi merkittävimmät mahdolliset ympäristöuhat.

– Jatkossa kyseinen ympäristökartoitus tehdään vuosittain. Meillä on tavoitteena kyetä vähentämään jätemääriä.

Logistikas-konsernin HSQE-päällikkö Mika Vankka

Jatkuvaa parantamista yhteistyöllä

Auditoinnit toteutti alan huippuammattilainen Kimmo Haarala DNV:stä. Kaikki Logistikaksen yksiköt auditoitiin viikon aikana. Ne olivat opettavaisia tilaisuuksia, joissa toimintakäsikirjan mukainen toimintatapa todettiin käytännössä. Auditoinnissa tehtiin positiivisia havaintoja ja löydettiin toki myös lieviä poikkeamia, jotka korjattiin.

– Yhteistyö Kimmon kanssa on rakentavaa ja kehittävää. Hänellä on halu viedä toimintaamme eteenpäin. Myös yksiköiden päälliköillä on erittäin tärkeä rooli, sillä he ovat valmistelleet kaikki yksiköt standardien vaatimalle tasolle, Vankka kiittelee.

Logistikas toimii jatkuvan parantamisen periaatteella, jossa koko ajan kasvavan vaatimustason myötä myös toiminta kehittyy. Yhtenä esimerkkinä tästä konserni hankki sertifiointeihin soveltuvan IT-järjestelmän.

– Tämä muutos luo meille tehokkaamman, siistimmän ja turvallisemman työympäristön. Järjestelmät tukevat sekä helpottavat asioiden läpikäyntiä ja analysointia. Esimerkiksi ilmoitusten tekeminen ja seuraaminen on nyt helppoa, mikä madaltaa entisestään osallistamisen kynnystä.

– Nyt meillä on jatkuvat käytännöt ja dokumentaatiot, joita päivitämme vuosittaisia auditointeja silmällä pitäen. Analysoimme, tunnistamme ja pienennämme mahdollisia uhkia päivittäisessä arjessa.

ISO 9001 laadunhallintajärjestelmän sertifiointi osoittaa sitoutumisen jatkuvuuteen, jatkuvaan parantamiseen ja asiakastyytyväisyyteen. Nämä ovat konkreettisia liiketoimintaetuja, joilla on tärkeä rooli joustavan ja kestävän liiketoimintasuorituskyvyn rakentamisessa.

Standardi asettaa vaatimukset laadunhallintajärjestelmälle, joka parantaa kykyä toimittaa jatkuvasti tuotteita ja palveluja, jotka täyttävät asiakas-, lakisääteiset ja lainsäädännölliset vaatimukset.

ISO 14001 ympäristöjärjestelmän sertifiointi osoittaa, että tietoisuus kestävästä kehityksestä on lisääntynyt, ja se antaa ympäristön kannalta uskottaville yrityksille kilpailuetua kansallisilla ja kansainvälisillä markkinoilla.

Standardi tarjoaa selkeän hallintakehyksen ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja sen varmistamiseksi, että organisaatio täyttää lakisääteiset vaatimukset ja luottaa sidosryhmien luottamukseen. Standardi tarjoaa organisaatiolle järjestelmällisen lähestymistavan ympäristöjärjestelmän suunnitteluun, toteuttamiseen ja hallintaan

ISO 45001 on työterveyttä ja -turvallisuutta koskeva kansainvälinen standardi, jossa asetetaan vaatimukset hyvän johtamisjärjestelmän rakentamiseksi. Kun se yhdistetään psykososiaalista terveyttä ja turvallisuutta koskevaan ISO 45003 -ohjeeseen, yritykset voivat vähentää työpaikan riskejä ja luoda turvallisemmat ja terveellisemmät työolot kaikki näkökohdat huomioon ottaen. Lisäksi ISO 45001 tukee yrityksiä vaatimusten mukaisuuden varmistamisessa ja oikeudellisten velvoitteiden täyttämisessä.